منتورینگ برای کوچ‌ها

منتورینگ، همراهی یک منتور در طول دوره آموزشی است که از این طریق می‌توانید شایستگی‌های خود را بهبود و رشد دهید. منتورینگ در چارچوب ICF بر رعایت ۸ شایستگی از طرف کوچ‌ها تمرکز دارد.

منتورینگ برای کوچ‌ها در جلسات حضوری یا آنلاین، فردی یا جمعی و با حضور منتورکوچ برگزار می‌شود. منتورینگ، به روشی حرفه‌ای به کوچ‌ها کمک می‌کند تا به سطوح شایستگی و توانایی‌های کوچینگی مورد نظر در اعتبارنامه‌های کوچینگ دست یابند و آنها را به اجرا در آورند.

جلسات منتورینگ کوچ‌ها باید در طول زمانی برگزار شود که همزمان با گفت و شنود‌ها و بازخورد‌های کوچ منتور، امکان تأمل و تمرین نیز به فرد کوچ داده شود.

منتورکوچ‌های کوچینگ ویز خاورمیانه، دارای اعتبارنامه‌ی ICF در سطح PCC و بالاتر هستند. در این جلسات شما می‌توانید در مورد اهدافی که در ارتباط با عملکرد کوچینگی خود دارید، با منتور خود گفتگو و مشورت کنید.

مزایای منتورینگ

جهت درخواست جلسه فرم زیر را تکمیل نمایید: